]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia przez Gminę Miasta Radomia odpadów azbestowych

 • Ogólny opis
  Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia przez Gminę Miasta Radomia odpadów azbestowych
 • Opis skrócony
  Odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia przez Gminę Miasta Radomia odpadów azbestowych
 • Wymagane dokumenty

  1. Wniosek dotyczący zgłoszenia do odbioru i unieszkodliwiania odpadów azbestowych 

  2. Kserokopia zgłoszenia do Wydziały Architektury Urzędu Miejskiego  w Radomiu prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest.

  3. Kserokopia złożonej do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego informacji o wyrobach zawierających azbest, których użytkowanie zostało zakończone.

  4.Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

  5. Kserokopia faktury VAT  za wykonanie demontażu - oryginał do wglądu.

  6. Kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest zgodnie z § 8 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki    Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających azbest  ( Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 ) dot. prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych - oryginał  do wglądu.

  7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Programu.

  8. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w Programie.

  9.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wejście/wjazd na teren posesji celem odbioru odpadów.

  10. Upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli, w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność.

 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  30 dni
 • Informacja:
  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska tel. (0 - 48) 36 20 692
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Bez opłat

  Tryb odwoławczy

  Złożenie wniosku nie podlega odwołaniu

  Skargi i wnioski

  Zasady odbioru przez Gminę Miasta Radomia i przekazywania do unieszkodliwienia odpadów azbestowych w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest przedstawione są w załączniku nr  do Zarządzenia Nr 3782/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 sierpnia 2010r.

  Informacje dodatkowe

  Prowadzący: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska tel. (0 - 48) 36 20 692

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). § 8 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649). (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)
  3. Program usuwania wyrobów azbestowych przyjęty Uchwałą Nr 756/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.06.2010r.Uchwała Nr 756/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.06.2010r.
  4. Zarządzenie Nr 3782/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Radomia” w zakresie odbioru i przekazania do unieszkodliwienia odpadów azbestowych.Zarządzenie Nr 3782/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 sierpnia 2010r.

  Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję:
  1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
  z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30.
  2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
  3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
  - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018
  poz. 799).


  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest

  Kategorie życiowe

  1. zdrowie
  2. ochrona środowiska

  Słowa kluczowe

  Azbest, odpady, usuwanie

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19
  ul. Jana Kilińskiego 30
  26-600 Radom

  Uwagi

  Zasady odbioru przez Gminę Miasta Radomia i przekazywania do unieszkodliwienia odpadów azbestowych w ramach realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest przedstawione są w załączniku nr  do Zarządzenia Nr 3782/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 sierpnia 2010r.

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 654331