]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wiśniew

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wiśniew

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Ogólny opis

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Opis skrócony

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Wymagane dokumenty

 • Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na nieruchomości
 • Tytuł prawny władania nieruchomością: kopia wypisu z rejestru gruntów, odpisu z księgi wieczystej lub aktu notarialnego
 • W przypadku kolizji z projektowanym obiektem budowlanym - ksero decyzji zezwalającej na budowę bądź projekt zagospodarowania działki z wrysowanym przez architekta budynkiem
 • Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Brak opłaty

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Skargi i wnioski

----------------------

Informacje dodatkowe

 • Na wniosku o wycięcie drzew/krzewów rosnących na granicy 2 posesji wymagane jest wystąpienie właścicieli obydwu działek
 • W przypadku drzew/krzewów rosnących:

                 - w pasach drogowych

                  - w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych

                  - w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych

                  - na terenach należących do Parafii (np. teren cmentarza)

                  - w zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

       wniosek należy kierować do Zarządców tych terenów

 • W przypadku drzew/krzewów rosnących na terenie działek leśnych - wniosek należy kierować do Starostwa Powiatu Grodziskiego, ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • W przypadku drzew/krzewów rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wniosek należy kierować do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
 • O terminie odbioru decyzji wnioskodawca poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie
 • Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew/krzewów nie wymaga zezwolenia (art.82 .ust.1a pkt. 1, 2, 3 ustawy o ochronie przyrody)
 • Usunięcie drzew/krzewów bez wymaganego zezwolenia powoduje konsekwencje w postaci nałożenia kary administracyjnej (art. 88, art. 89 ustawy o ochronie przyrody)

 

Numer konta bankowego:

61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Podstawa prawna

 1. •Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity – Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.) •Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. 2004 nr 228 poz. 2306) •Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M.P. 2013 poz. 835) •Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r., Poz. 267 z późn. zm.) (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki leśnej
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki leśnej
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki leśnej

Kategorie życiowe

 1. Drzewa
 2. Inwestycje

Słowa kluczowe

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Wiśniew

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2965732