]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy w Nowym Duninowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy w Nowym Duninowie

ul. Osiedlowa 1
09-505 Nowy Duninów

telefon: 242610236
fax: 242610272

http://nowyduninow.info.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Ogólny opis
  Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Opis skrócony
  Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

  Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

  Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
 • Wymagane dokumenty
  • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Odbiorca usługi
  Właściciele nieruchomości zamieszkałych, a także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości wspólnej, zarządy wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władający nieruchomościami. W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością. Złożenie deklaracji jest także obowiązkiem właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
 • Termin załatwienia sprawy:
  Nie dotyczy
 • Informacja:
  Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013.1399 t. j. z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015.613 t.j. z późn. zm.);
  3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014.1619 t. j. z późn. zm.).
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Brak opłaty

  Informacje o płatnościach

  Numer rachunku bankowego
  34901200040000144320010001
  Nazwa odbiorcy rachunku bankowego
  Urząd Gminy w Nowym Duninowie
  Tytuł wpłaty
  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Opis kwoty
  Wysokość opłaty uzależniona jest od złożonej deklaracji. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być regulowana przelewem internetowym, w dowolnym banku, urzędzie pocztowym lub innym punkcie kasowym, jak również w Kasie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

  Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy

  Skargi i wnioski

  Nie dotyczy

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)
  5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o gospodarce odpadami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami

  Kategorie życiowe

  Słowa kluczowe

  deklaracja, odpady, gospodarka odpadami

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy w Nowym Duninowie
  ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów
  Parter, pokój nr 1
  tel. (024) 261-02-36 wew. 112
  fax. (024) 261-02-36 wew. 106

  Uwagi

  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (w przypadku wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych) lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (w przypadku właścicieli nieruchomości niezameiszkałych, tj. działek rekreacyjnych, przedsiębiorstw, organizacji, instytucji itp.) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  Pracownik ds. gospodarki odpadami bądź osoba go zastępująca sprawdza poprawność złożonej deklaracji i wprowadza ją do stosownych systemów.

  Treść deklaracji przekazywana jest do firmy zajmującej się obsługą systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy.

  W przypadku nowej deklaracji lub jej zmiany właściciel nieruchomości zostaje zaopatrzony w pojemnik na odpady zmieszane oraz/bądź worki do segregacji odpadów.

  Właściciel nieruchomości zostaje poinformowany o sposobach, terminach i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. harmonogram wywozu odpadów komunalnych można znależć na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowym duninowie, tj.: www.nowyduninow.info.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.

  W celu uzyskania dodatkowej informacji bądź pomocy służymy pomocą pod numerem tel. (024) 261-02-36 wew. 112 lub kom. 512-372-516.

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 1058063