]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy w Nowym Duninowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy w Nowym Duninowie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogólny opis

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis skrócony

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Wymagane dokumenty

 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odbiorca usługi

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, a także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości wspólnej, zarządy wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władający nieruchomościami. W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością. Złożenie deklaracji jest także obowiązkiem właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy

Informacja

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013.1399 t. j. z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015.613 t.j. z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014.1619 t. j. z późn. zm.).

Dodatkowe informacje

Opłata

Brak opłaty

Informacje o płatnościach

Numer rachunku bankowego:
34901200040000144320010001
Nazwa odbiorcy rachunku bankowego:
Urząd Gminy w Nowym Duninowie
Tytuł wpłaty:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis kwoty:
Wysokość opłaty uzależniona jest od złożonej deklaracji. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być regulowana przelewem internetowym, w dowolnym banku, urzędzie pocztowym lub innym punkcie kasowym, jak również w Kasie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Skargi i wnioski

Nie dotyczy

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o gospodarce odpadami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami

Kategorie życiowe

Słowa kluczowe

deklaracja, odpady, gospodarka odpadami

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów
Parter, pokój nr 1
tel. (024) 261-02-36 wew. 112
fax. (024) 261-02-36 wew. 106

Uwagi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (w przypadku wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych) lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (w przypadku właścicieli nieruchomości niezameiszkałych, tj. działek rekreacyjnych, przedsiębiorstw, organizacji, instytucji itp.) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Pracownik ds. gospodarki odpadami bądź osoba go zastępująca sprawdza poprawność złożonej deklaracji i wprowadza ją do stosownych systemów.

Treść deklaracji przekazywana jest do firmy zajmującej się obsługą systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy.

W przypadku nowej deklaracji lub jej zmiany właściciel nieruchomości zostaje zaopatrzony w pojemnik na odpady zmieszane oraz/bądź worki do segregacji odpadów.

Właściciel nieruchomości zostaje poinformowany o sposobach, terminach i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. harmonogram wywozu odpadów komunalnych można znależć na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowym duninowie, tj.: www.nowyduninow.info.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.

W celu uzyskania dodatkowej informacji bądź pomocy służymy pomocą pod numerem tel. (024) 261-02-36 wew. 112 lub kom. 512-372-516.

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 3306368