]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Michałowice

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

telefon: 22 350-91-91
fax: 22 350-91-01

http://www.michalowice.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (UG Michałowice).

 • Ogólny opis
  Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (UG Michałowice).
 • Opis skrócony
  Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

  Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

  Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
 • Wymagane dokumenty
  • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Odbiorca usługi
  Właściciele nieruchomości zamieszkałych, a także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości wspólnej, zarządy wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władający nieruchomościami. W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością.
 • Termin załatwienia sprawy:
  Nie dotyczy
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Nie dotyczy

  Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy

  Skargi i wnioski

  Nie dotyczy

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)
  5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.)
  6. Uchwała Nr XII/122/2015 z 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami

  Kategorie życiowe

  Słowa kluczowe

  Miejsce składania dokumentów

  Wójt Gminy Michałowice

  Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1

  05-816 Michałowice

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 156945