]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Michałowice

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

telefon: 22 350-91-91
fax: 22 350-91-01

http://www.michalowice.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (UG Michałowice).

 • Ogólny opis
  Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (UG Michałowice).
 • Opis skrócony
  Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

  Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

  Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
 • Wymagane dokumenty
  • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Odbiorca usługi
  Właściciele nieruchomości zamieszkałych, a także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości wspólnej, zarządy wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władający nieruchomościami. W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością.
 • Termin załatwienia sprawy:
  Nie dotyczy
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Nie dotyczy

  Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy

  Skargi i wnioski

  Nie dotyczy

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)
  5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.)
  6. Uchwała Nr XII/122/2015 z 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Ochrona danych osobowych

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Urząd Gminy Michałowice

  Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

  05-816 Michałowice

  tel. (22) 350-91-91

  fax: (22) 350-91-01

  sekretariat@michalowice.pl

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Piotr Glen, adres e-mail: daneosobowe@michalowice.pl

  CELE
  PRZETWARZANIA
  I PODSTAWA PRAWNA

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań publicznych Urzędu.

  Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw:

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

  Ustawa o pomocy społecznej.

  Ustawa o Karcie Dużej Rodziny.

  ODBIORCY DANYCH

   

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

  1) podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

  2) podmiotom świadczącym usługi: doręczania korespondencji, świadczenia usług archiwizacyjnych, płatnicze, odbioru odpadów.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

  PRAWA
  PODMIOTÓW DANYCH

  Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

  - sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne

  - ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

  Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  ŹRÓDŁO
  POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas obsługą zadań publicznych, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa przez inne organy lub podmioty publiczne.

  INFORMACJA
  O PROFILOWANIU

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami

  Kategorie życiowe

  Słowa kluczowe

  Miejsce składania dokumentów

  Wójt Gminy Michałowice

  Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1

  05-816 Michałowice

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1315940