]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Regimin

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Regimin

ul. Adama Rzewuskiego 19
06-461 Regimin

telefon: 23 681 1756
fax: 23 681 1756

http://regimin.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Ogólny opis
  Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Opis skrócony
  Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

  Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

  Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
 • Wymagane dokumenty
  • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Odbiorca usługi
  Właściciele nieruchomości zamieszkałych, a także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości wspólnej, zarządy wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władający nieruchomościami. W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością. Złożenie deklaracji jest także obowiązkiem właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
 • Termin załatwienia sprawy:
  Nie dotyczy
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Brak opłaty

  Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy

  Skargi i wnioski

  Nie dotyczy

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)
  5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o gospodarce odpadami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY W REGIMINIE

  1)   Spełniając obowiązek należytego informowania Obywateli o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").  informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania oraz przysługującym obywatelom prawach.

  2)   Administratorem  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Gmina Regimin z siedzibą ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin

  3)   Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych: Urząd Gminy w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461Regimin

  • Kontakt telefoniczny: tel. (23) 6811756 , faks (23) 6811756;
  • Adres e-mail: ug@regimin.pl
  • Adres skrytki domyślnej Urzędu Gminy Regimin na platformie ePUAP  :  /1402082/SkrytkaESP
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: ug@regimin.pl
  Pani/Pana dane osobowe:

  1)   będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu założenia konta na portalu Wrota Mazowsza i umożliwienia korzystania z usług elektronicznych opublikowanych na portalu Wrota Mazowsza;

  2)   mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym zadania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu e-Urząd, w tym portalu Wrota Mazowsza;

  3)   będą przechowywane nie dłużej, niż do usunięcia konta Interesanta z portalu Wrota Mazowsza;

  4)   nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

  1)   dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;

  2)   wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - na zasadach określonych w RODO.

  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

  Brak podania danych uniemożliwi założenie konta Interesanta na portalu Wrota Mazowsza.

   

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami

  Kategorie życiowe

  Słowa kluczowe

  deklaracja, odpady, gospodarka odpadami

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminyw Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1058063