]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Ciechanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Ciechanów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogólny opis

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis skrócony

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Wymagane dokumenty

 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odbiorca usługi

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, a także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości wspólnej, zarządy wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władający nieruchomościami. W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością. Złożenie deklaracji jest także obowiązkiem właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy

Informacja

 

Podstawaprawna:

 

 

Składający:

 

Terminskładania:

 

 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

Właścicielnieruchomości,naktórejzamieszkująmieszkańcyw rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

W ciągu14dnioddniazamieszkaniapierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Dodatkowe informacje

Opłata

Brak opłaty

Informacje o płatnościach

Numer rachunku bankowego:
93823000073000501920000021
Nazwa odbiorcy rachunku bankowego:
Urząd Gminy Ciechanów
Tytuł wpłaty:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Skargi i wnioski

Nie dotyczy

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o gospodarce odpadami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów;
 2. kontakt do inspektora ochrony danych, e-mail: iod@gminaciechanow.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Gminy w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów;
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i w celu realizacji zadań Wójta Gminy Ciechanów jako organu administracji; Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6 h w/w ustawy.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom (m. in. firmie odpowiedzialnej za odbiór odpadów komunalnych) wyłącznie na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Ciechanów, w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 7. w przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 10. w związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Ciechanów, niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami

Kategorie życiowe

Słowa kluczowe

deklaracja, odpady, gospodarka odpadami

Miejsce składania dokumentów

Wójt Gminy Ciechanów
ul. Fabryczna 8
06-400 Ciechanów

Uwagi

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 32 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2965673