]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Iłży

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Iłży

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogólny opis

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis skrócony

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Wymagane dokumenty

  • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odbiorca usługi

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, a także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości wspólnej, zarządy wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władający nieruchomościami. W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością. Złożenie deklaracji jest także obowiązkiem właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Brak opłaty

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Skargi i wnioski

Nie dotyczy

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)
  5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o gospodarce odpadami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Iłży reprezentowany przez Burmistrza Iłży, z siedzibą przy ul. Rynek 11, 27-100 Iłża;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: ilza@ilza.pl lub pod nr tel. 48 341 22 41;
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Iłża, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), a w szczególności:
• Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa 
5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia;
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Iłży Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
8) Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.;
10) Pani/Pana dane nie będą przesyłane do państwa trzeciego;
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;
12) Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Iłży znajdują się na stronie www.ilza.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”

Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami

Kategorie życiowe

Słowa kluczowe

deklaracja, odpady, gospodarka odpadami

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11
27-100 Iłża

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2172120