]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wolanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wolanów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Ogólny opis

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Opis skrócony

 1. W celu przeprowadzenia imprezy masowej jej organizator jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
 2. Przez imprezę masową w rozumieniu art. 3 pkt.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych pojmuje imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez:
  • organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
  • organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
  • organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  • sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
  • sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
  • zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników - jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.
 3. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zwanym dalej "organem", jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 2. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa z opisem zawierającym:
  • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
  • oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.
 3. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
 4. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
 5. Informacje o:
  • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących,
  • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
  • informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
  • informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
  • informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
  • informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadku przeprowadzenia imprezy w strefie nadgranicznej lub komendata jednostki terenowej Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
 6. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
 7. Opinię właściwego miejscowo komendanta miejskiego Policji, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora wojewódzkiego pogotowia ratunkowego i państwowego inspektora sanitarnego organizator dołącza się niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
 8. Dowód wniesienia opłaty.
 9. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje do 7 dni przed planowaną imprezą masową.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Opłata skarbowa w kwocie 82 zł za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

 1. Zezwolenie na organizację imprezy masowej nie jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na zajęcie terenu gminnego na potrzeby imprezy.
 2. Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach (terenach) umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej, co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy masowe, dla których opracowano terminarz imprez masowych organizowanych cyklicznie, organ wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej przez organizatora liczby imprez masowych lub ich przeprowadzenie w okresie jednego roku.
 3. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator imprezy masowej na 7 dni przed jej terminem zawiadamia organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej oraz Policję i wszystkie służby ratownicze, które wydały opinie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2171)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne

Kategorie życiowe

 1. Działalność gospodarcza
 2. Działalność społeczna
 3. Reklama
 4. Sprzedaż
 5. Wydarzenie społeczno-kulturalne
 6. Zgromadzenie

Słowa kluczowe

zezwolenie,impreza masowa

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Wolanów
ul. Radomska 20
26-625 Wolanów

poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

Uwagi

Nr rachunku bankowego dla podatków i opłat:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział Wolanów
98 9115 0002 0030 0300 0286 0002

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 1517683