]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Warce

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Warce

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Ogólny opis

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Opis skrócony

 1. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na jego miejsce.
 2. Zgromadzenie powinno być zwołane w celu wspólnych obrad lub wspólnego zajęcia stanowiska w sprawach publicznych.
 3. Przewodniczącym zgromadzenia jest jego organizator, chyba, że inna osoba zgodzi się w formie pisemnej na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego. Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator zawierający: określenie funkcji jako przewodniczącego zgromadzenia, zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia, jego imię i nazwisko, podpis właściwego przedstawiciela organu gminy oraz pieczęć organu gminy.
 4. Zawiadomienie należy złożyć w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz zawiadomienia.
 2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.
Decyzję o zakazie zgromadzenia publicznego doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

Informacja

Formularze można pobrać ze strony

http://warka.bipgminy.pl/public/?id=133490

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym jest wolne od opłat.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 24 godzin od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

 1. Organ gminy może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli.
 2. Jeżeli przewidywana liczba uczestników jest większa niż 500 lub jeżeli istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia, delegowanie przedstawiciela jest obligatoryjne.
 3. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:
  • jego cel lub odbycie są niezgodne z ustawą Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych,
  • odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach,
  • organizator zgromadzenia poinformowany, iż w miejscu i czasie w którym planował przeprowadzić zgromadzenie odbywać się będzie inne, wcześniej zgłoszone zgromadzenie i nie jest możliwe oddzielenie obu zgromadzeń lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach i wezwany do zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia takiej zmiany nie dokonał.
 4. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631)

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Warce jest Burmistrz Warki , Plac Stefana Czarnieckiego 1,05-660 Warka; tel: 48 6651200, email: um@warka.org.pl

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest: Karolina Sałyga, tel.: 48-6651250, email: daneosobowe@warka.org.pl, adres do korespondencji: Urząd Miejski, Plac Stefana Czarnieckiego 1,05-660 Warka, pok. 103.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);
 2. rozpatrzenie skarg i wniosków,
 3. udzielenia informacji publicznej,
 4. realizacji umów powierzenia danych,
 5. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.
 2. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Warce przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Warki.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Urząd pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Warce, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

X. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne

Kategorie życiowe

 1. Działalność społeczna
 2. Wydarzenie społeczno-kulturalne
 3. Społeczność
 4. Zgromadzenie

Słowa kluczowe

zawiadomienie, zgromadzenie publiczne

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Warce, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 1705890