]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta Sierpc

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta Sierpc

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Ogólny opis

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Opis skrócony

 1. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na jego miejsce.
 2. Zgromadzenie powinno być zwołane w celu wspólnych obrad lub wspólnego zajęcia stanowiska w sprawach publicznych.
 3. Przewodniczącym zgromadzenia jest jego organizator, chyba, że inna osoba zgodzi się w formie pisemnej na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego. Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator zawierający: określenie funkcji jako przewodniczącego zgromadzenia, zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia, jego imię i nazwisko, podpis właściwego przedstawiciela organu gminy oraz pieczęć organu gminy.
 4. Zawiadomienie należy złożyć w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz zawiadomienia.
 2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.
Decyzję o zakazie zgromadzenia publicznego doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym jest wolne od opłat.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 24 godzin od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

 1. Organ gminy może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli.
 2. Jeżeli przewidywana liczba uczestników jest większa niż 500 lub jeżeli istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia, delegowanie przedstawiciela jest obligatoryjne.
 3. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:
  • jego cel lub odbycie są niezgodne z ustawą Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych,
  • odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach,
  • organizator zgromadzenia poinformowany, iż w miejscu i czasie w którym planował przeprowadzić zgromadzenie odbywać się będzie inne, wcześniej zgłoszone zgromadzenie i nie jest możliwe oddzielenie obu zgromadzeń lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach i wezwany do zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia takiej zmiany nie dokonał.
 4. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne

Kategorie życiowe

 1. Działalność społeczna
 2. Wydarzenie społeczno-kulturalne
 3. Społeczność
 4. Zgromadzenie

Słowa kluczowe

zawiadomienie, zgromadzenie publiczne

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Sierpc
ul. Piastowska 11A
09-200 Sierpc

Uwagi

-

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2842366