]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

telefon: +48 25 684 30 10
fax: +48 25 684 30 10

http://www.garwolin-starostwo.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na transport odpadów

 • Ogólny opis
  Wydanie zezwolenia na transport odpadów
 • Opis skrócony
  1. Zezwolenie na transport odpadów wydaje w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady. Jedynie w przypadku terenów zamkniętych zezwolenie na transport wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska.
  2. Zezwolenie na transport odpadów nie jest wymagane jedynie w przypadkach, gdy:
   • wytwórca odpadów sam transportuje wytworzone przez siebie odpady i to niezależnie od ich rodzaju i ilości;
   • osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami transportują odpady wymienione w rozporządzeniu do miejsca ich wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z metodą odzysku określoną w tym rozporządzeniu.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów.
  2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:

  PODSTAWA PRAWNA:

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923)

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

  Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  Wniosek o wydanie zezwolenia – spełniający wymogi określone w art. 28 ust. 4 ustawy. o odpadach (Dz. U z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

  WYSOKOŚĆ OPŁAT:

  Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia w wysokości 616 zł (część III pkt 43c ppkt b kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm./) należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Garwolin, w budynku przy ul. Staszica 15, I piętro, tel. 25 78 64 221 lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79921000080013845520000010.

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

  Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 2, tel./fax 25 68-43-010 w. 60. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

  TERMIN ODPOWIEDZI:

  Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

  TRYB ODWOŁAWCZY:

  Strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

  UWAGI:

  Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność, na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Do czasu utworzenia tego rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów na podstawie przepisów dotychczasowych.

  ZAŁĄCZNIKI:

  zaświadczenia o nadaniu nr REGON i NIP

  dowód dokonanej opłaty skarbowej

  pełnomocnictwo, o ile dotyczy

 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 616 zł opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na transport odpadów.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny, związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w decyzji może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku.
  2. Zgodnie z art. 252.1. ustawy o odpadach zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)
  5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)

  Ochrona danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

  1.        Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego z siedzibą w Starostwie Powiatowym
  w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin, tel./ fax (0 – 25) 684 30 10.

  2.        Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:

  ·         przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /s1000fofnu

  ·         telefonicznie: (0 – 25) 684 25 21

  ·         e – mail: starostwo@garwolin-starostwo.pl

  ·         w siedzibie Administratora w pokoju nr 218

  ·         listownie: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.

  3.         Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne
  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawy z dnia  3 lutego 1995r. o ochronie  gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze, ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie  śródlądowym, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy  z  dnia  13   października  1995r.  -  Prawo  łowieckie, ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadachwraz z przepisami wykonawczymi, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody.

  4.        Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.

  5.        Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.

  6.        Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

  7.         Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami

  Kategorie życiowe

  1. Środowisko
  2. Odpady
  3. Działalność gospodarcza
  4. Inwestycja
  5. Transport

  Słowa kluczowe

  zezwolenie, odpady, transport

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE

  Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

  tel./fax (025) 68-43-010 w. 60

  e-mail: wydz.rios@garwolin-starostwo.pl

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 1185911