]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na transport odpadów

Ogólny opis

Wydanie zezwolenia na transport odpadów

Opis skrócony

 1. Zezwolenie na transport odpadów wydaje w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady. Jedynie w przypadku terenów zamkniętych zezwolenie na transport wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 2. Zezwolenie na transport odpadów nie jest wymagane jedynie w przypadkach, gdy:
  • wytwórca odpadów sam transportuje wytworzone przez siebie odpady i to niezależnie od ich rodzaju i ilości;
  • osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami transportują odpady wymienione w rozporządzeniu do miejsca ich wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z metodą odzysku określoną w tym rozporządzeniu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia – spełniający wymogi określone w art. 28 ust. 4 ustawy. o odpadach (Dz. U z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia w wysokości 616 zł (część III pkt 43c ppkt b kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm./) należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Garwolin, w budynku przy ul. Staszica 15, I piętro, tel. 25 78 64 221 lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79921000080013845520000010.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 2, tel./fax 25 68-43-010 w. 60. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

UWAGI:

Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność, na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Do czasu utworzenia tego rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów na podstawie przepisów dotychczasowych.

ZAŁĄCZNIKI:

zaświadczenia o nadaniu nr REGON i NIP

dowód dokonanej opłaty skarbowej

pełnomocnictwo, o ile dotyczy

Dodatkowe informacje

Opłata

 • 616 zł opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na transport odpadów.
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

 1. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny, związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w decyzji może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku.
 2. Zgodnie z art. 252.1. ustawy o odpadach zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

1.        Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego z siedzibą w Starostwie Powiatowym
w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin, tel./ fax (0 – 25) 684 30 10.

2.        Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:

·         przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /s1000fofnu

·         telefonicznie: (0 – 25) 684 25 21

·         e – mail: starostwo@garwolin-starostwo.pl

·         w siedzibie Administratora w pokoju nr 218

·         listownie: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.

3.         Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawy z dnia  3 lutego 1995r. o ochronie  gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze, ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie  śródlądowym, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy  z  dnia  13   października  1995r.  -  Prawo  łowieckie, ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadachwraz z przepisami wykonawczymi, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody.

4.        Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.

5.        Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.

6.        Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

7.         Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami

Kategorie życiowe

 1. Środowisko
 2. Odpady
 3. Działalność gospodarcza
 4. Inwestycja
 5. Transport

Słowa kluczowe

zezwolenie, odpady, transport

Miejsce składania dokumentów

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

tel./fax (025) 68-43-010 w. 60

e-mail: wydz.rios@garwolin-starostwo.pl

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 2354365