]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

 • Ogólny opis
  Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Opis skrócony
  1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5.000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.
  2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uzyskać ekspolatujący instalację wytwarzającą odpady, jak również również prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz strzępiarki.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z zastosowaniem klasyfikacji opadów zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.
  2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
  3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
  4. Tytuł prawny do miejsc magazynowania odpadów
  5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Opłata w wysokości:
  • 2011 zł za pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem punktu następnego;
  • 506 zł za pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców;
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa;
  • Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków pozwolenia, jeżeli dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od pozwolenia dla każdego rodzaju działalności.
  Opłata skarbowa za wydanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytwarzanie odpadów:
  • 1 023 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem punktu następnego,
  • 259 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
  • 256 zł - pozostałe.

  Opłata w wysokości 10 zł za inną decyzję, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
  Opłata w wysokości 24 zł -  za wydanie duplikatu pozwolenia.

  Informacje o płatnościach

  Numer rachunku bankowego
  52124032591111001013406544
  Nazwa odbiorcy rachunku bankowego
  PEKO S.A. II O/Radom
  Kwota
  2 011,00 zł
  Tytuł wpłaty
  Za wydanie pozwolenia dla podmiotu:
  Opis kwoty
  2011,0 PLN za wydanie pozwoleń na podstawie art.1 ust.1, pkt 1, lit c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 506,0 PLN za wydanie pozwoleń dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wpisu, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W tym przypadku, we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21).

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.)
  5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)

  Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu
   ul. Kilińskiego 30.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie
   art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia
   28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2017.788 ze zmianami) i działu II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257 ze zmianami).

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki odpadami

  Kategorie życiowe

  1. Środowisko
  2. Odpady
  3. Działalność gospodarcza
  4. Inwestycja

  Słowa kluczowe

  pozwolenie, wytwarzanie, odpady

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

  Uwagi

  1. 2011,0 PLN za wydanie pozwoleń na podstawie art.1 ust.1, pkt 1, lit c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1827) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,  z zastrzeżeniem pkt 2
  2. 506,0 PLN  za  wydanie pozwoleń dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców ( Rozdział VII (art.104-106) ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. z 2016 r. poz.1829 z późn. zm.).

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1142173