]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Koncesja na wydobywanie kopalin

 • Ogólny opis
  Koncesja na wydobywanie kopalin
 • Opis skrócony
  1. Udzielenie koncesji następuje na wniosek przedsiębiorcy w drodze decyzji administracyjnej.
  2. Starosta wydaje koncesję na wydobywanie kopalin niezastrzeżonych dla Ministra Środowiska, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha oraz wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3 jak również działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o udzielenie koncesji, sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze.
  2. Dowody istnienia określonych we wniosku okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów.
  3. Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.
  4. Dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.
  5. Dokumenty potwierdzające prawo wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową.
  6. Dowód wniesienia opłaty.
  7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 616 zł opłata skarbowa za udzielenie koncesji.
  • 308 zł opłata skarbowa za przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego

  Kategorie życiowe

  1. Kopaliny
  2. Geologia
  3. Środowisko
  4. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  koncesja, kopaliny

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM
  WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNCTWA
  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16
  Tel.: (25) 756 40 50, fax: (25) 756 40 60
  http://www.powiatminski.pl, e-mail: boi@powiatminski.pl
  BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/
  pokój nr 213, II piętro,
  tel. (25) 756 40 53, e-mail: geolog@powiatminski.pl,
  poniedziałki 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku  8.00 do 16.00,  piątki 8.00-15.00.

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 611098