]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji

 • Ogólny opis
  Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji
 • Opis skrócony
  Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega, z wyjątkiem projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, złożony przez podmiot, który sfinansował jego wykonanie. We wniosku zamieszcza się informację o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
  2. Projekt prac geologicznych spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696) w 2 egzemplarzach.
  3. Dowód wniesienia opłaty.
  4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego
  2. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego

  Kategorie życiowe

  1. Kopaliny
  2. Geologia
  3. Środowisko
  4. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  zatwierdzenie, projekt, roboty geologiczne

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM
  WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNCTWA
  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16
  Tel.: (25) 756 40 50, fax: (25) 756 40 60
  http://www.powiatminski.pl, e-mail: boi@powiatminski.pl
  BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/
  pokój nr 213, II piętro,
  tel. (25) 756 40 53, e-mail: geolog@powiatminski.pl,
  poniedziałki 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku  8.00 do 16.00,  piątki 8.00-15.00.

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 550975