]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Staszica 15
08-400 Garwolin

telefon: +48 25 684 30 10
fax: +48 25 684 30 10

http://www.garwolin-starostwo.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji

 • Ogólny opis
  Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji
 • Opis skrócony
  Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega, z wyjątkiem projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, złożony przez podmiot, który sfinansował jego wykonanie. We wniosku zamieszcza się informację o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
  2. Projekt prac geologicznych spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696) w 2 egzemplarzach.
  3. Dowód wniesienia opłaty.
  4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:

  PODSTAWA PRAWNA: 
  Art. 80 ust. 1 i 161 ust.2 z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawa geologiczne i górnicze(Dz.U. z 2014r. poz. 613)

  WYMAGANE DOKUMENTY: 
  Wniosek wraz z projektem prac geologicznych z informacją o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości w granicach której roboty mają być wykonywane– 2 egz. wykonany przez uprawnionego geologa

  Pełnomocnictwo o ile dotyczy + dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

  WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
  Opłatę skarbową za zatwierdzenie projektów prac geologicznych w wysokości 10 zł (zgodnie z częścią I, pkt 53, kol. 3 załacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm./) należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Garwolin, w budynku przy ul. Staszica 15, I piętro, tel. 25 78 64 221 lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010. 

  W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
  Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 1, tel./fax (025) 68-43-010 w. 61. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 

  TERMIN ODPOWIEDZI: 
  Decyzje zatwierdzające projekty prac geologicznych wydawane są w terminie jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są terminie nie dłuższym niż dwa miesiące. 

  TRYB ODWOŁAWCZY: 
  Odwołania od decyzji wnoszone są do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania. 

  UWAGI: 

  Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi. Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych. Projekty prac geologicznych, to projekty, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, w szczególności to projekty dotyczące:

  1)  złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

  2)  ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

  3)  badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;

  4)  odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;

  5)  robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;

  6)  warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

  Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:

  1)    projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska;

  2)     projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego
  2. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego

  Kategorie życiowe

  1. Kopaliny
  2. Geologia
  3. Środowisko
  4. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  zatwierdzenie, projekt, roboty geologiczne

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
  Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 1, 1a, 2 
  tel./fax (025) 68-43-010 w. 60 - 62 
  e-mail: wydz.rios@garwolin-starostwo.pl 

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 600008