]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi

Ogólny opis

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi

Opis skrócony

 1. Zgłoszenie może być złożone tylko przez podmiot, który sfinansował wykonanie projektu robót geologicznych lub pełnomocnika tego podmiotu.
 2. Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu lub harmonogramu zamierzonych robót geologicznych.
 3. Projekt prac geologicznych może być wykonany tylko przez osoby posiadające ustawowo określone kwalifikacje.

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi.
 2. Projekt robót geologicznych w 2 egzemplarzach (projekt musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji).
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za ustanowienie pełnomocnictwa.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca,
 • Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Do wykonywania robót geologicznych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu starosta (prezydent miasta) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej.

Informacja

Nie podlega opłacie skarbowej

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Zgłoszenie projektu robót geologicznych jest wolne od opłat.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi sprzeciwu.
Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku lub projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.
Zgłoszenia nie wymaga wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi, poza obszarami górniczymi.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego
 2. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego

Kategorie życiowe

 1. Kopaliny
 2. Geologia
 3. Środowisko
 4. Działalność gospodarcza

Słowa kluczowe

zgłoszenie, roboty geologiczne

Miejsce składania dokumentów

1. Osobiście – Biuro Obsługi Interesanta, siedziba Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5 ;

2. Tradycyjną pocztą;

3. Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – w formie dokumentu elektronicznego, obligatoryjnie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP

Uwagi

Merytoryczny Wydział Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa ul. Piłsudskiego 23, I piętro, pokój nr 120

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 1517809