]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 • Ogólny opis
  Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • Opis skrócony
  Pozwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, na wniosek:
  • prowadzącego instalację;
  • zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części;
  • podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, sporządzony zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska.
  2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osoba fizyczną.
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do instalacji.
  4. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
  5. Dowód wniesienia opłaty.
  6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 2011 zł  opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  • 506 zł  opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
  • 506 zł  opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w pozostałych przypadkach.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniu może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska

  Kategorie życiowe

  1. Środowisko
  2. Powietrze
  3. Inwestycja
  4. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  pozwolenie, gaz, pył, powietrze

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM
  WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16
  Tel.: (25) 756 40 50, fax: (25) 756 40 60
  http://www.powiatminski.pl, e-mail: boi210@powiatminski.pl
  BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/
  Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Konstytucji 3-go Maja 16, pokój nr 212, II piętro
  tel. (25) 756 40 52, fax. (25) 756 40 60, e-mail: m.kowalczyk@powiatminski.pl,
  Czas pracy –  poniedziałki 8.00 – 17.00, wtorek - czwartek 8.00 – 16.00, piątek w godzinach 8.00 – 15.00

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 636762