]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Ogólny opis
  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Opis skrócony
  1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest warunkiem dopuszczającym do realizacji:
   • planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których obowiązek sporządzenia raportu jest obligatoryjny;
   • planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać stwierdzony;
   • planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać stwierdzony - Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (bądź o uzyskanie innej z niżej wymienionych decyzji). Jeżeli właściwy organ, w tym wypadku architektoniczno - budowlany, stwierdzi, że planowane przedsięwzięcie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 może oddziaływać znacząco na obszar NATURA 2000 zasięga opinii wojewody i wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  3. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.
  4. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.
  5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  6. Dowód wniesienia opłaty.
  7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
  Prowadzący sprawę: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  w Radomiu - Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej pok.315 -  tel. 048 36 20 694
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 205 zł opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

  Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję:
  1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
  z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30.
  2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
  3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z art. 8-12, 16, 21-26, 59-61 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.).

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska

  Kategorie życiowe

  1. Środowisko
  2. Działalność gospodarcza
  3. Inwestycja

  Słowa kluczowe

  decyzja, środowiskowe uwarunkowania

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Mieszkańca 
  Urzędu Miejskiego w Radomiu
  ul. Kilińskiego 30, pok.19.

  Uwagi

  Opłaty na konto:
  Urząd Miejski w Radomiu Wydział Budżetu i Podatków
  Bank: PEKO S.A. II O/Radom
  Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 654331