]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Ciechanów

Urząd Gminy Ciechanów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ogólny opis

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opis skrócony

 1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest warunkiem dopuszczającym do realizacji:
  • planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których obowiązek sporządzenia raportu jest obligatoryjny;
  • planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać stwierdzony;
  • planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać stwierdzony - Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (bądź o uzyskanie innej z niżej wymienionych decyzji). Jeżeli właściwy organ, w tym wypadku architektoniczno - budowlany, stwierdzi, że planowane przedsięwzięcie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 może oddziaływać znacząco na obszar NATURA 2000 zasięga opinii wojewody i wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 3. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.
 4. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.
 5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 6. Dowód wniesienia opłaty.
 7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • 205 zł opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska

Kategorie życiowe

 1. Środowisko
 2. Działalność gospodarcza
 3. Inwestycja

Słowa kluczowe

decyzja, środowiskowe uwarunkowania

Miejsce składania dokumentów

W siedzibie urzędu.

Uwagi

Brak
visitstats.counter 1465745