]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia

 • Ogólny opis
  Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia
 • Opis skrócony
  1. Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko jest starosta, za wyjątkiem przypadków, określonych w art. 378 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  2. Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, należy dokonać:
   • na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji;
   • w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia – w przypadku instalacji eksploatowanej.
  3. Zgłoszenia dokonuje prowadzący instalację lub pełnomocnik w imieniu strony.
  4. Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
 • Wymagane dokumenty
  1. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko zawierające:
   • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
   • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
   • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
   • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
   • wielkość i rodzaj emisji;
   • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
   • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
  2. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o: 
   • sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
   • numerze REGON prowadzącego instalację;
   • nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
   • rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
   • rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
   • obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
   • dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
   • przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.
  3. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
   • z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku;
   • z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku;
   • do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.
  4. Dowód wniesienia opłaty.
  5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Zgodnie z art. 152 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 120 zł opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji, wytwarzającej pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879)
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881)

  Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą
   w Radomiu ul. Kilińskiego 30
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -
   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
   27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  z instrukcją kancelaryjną
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
    ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
  •  art. 152 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz.U.  z 2018 r. poz. 799)
  • Dział II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity  Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska

  Kategorie życiowe

  1. Środowisko
  2. Działalność gospodarcza
  3. Inwestycja

  Słowa kluczowe

  zgłoszenie, instalacja, środowisko

  Miejsce składania dokumentów

  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu - Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30, pok. 314 -  tel. 48 36 20 692

  Uwagi

  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek: Urząd Miejskiw Radomiu, Wydział Podatków,  Bank: PEKO S.A. II O/Radom, nr konta: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 749220