]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ogólny opis

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Opis skrócony

 1. Zgodnie z art.122 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku:
  • szczególnego korzystania z wód;
  • wykonywania regulacji wód oraz zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mające wpływ na warunki przepływu wody;
  • wykonywania urządzeń wodnych;
  • rolniczego wykorzystania ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
  • długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
  • piętrzenia wody podziemnej;
  • gromadzenia ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
  • odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
  • wprowadzania do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
  • wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
  • gromadzenia ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów;
  • wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót z tym związanych;
  • wydobywania kamienia, żwiru, piasku i innych materiałów oraz ich składowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią.
 2. Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta, marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia oraz od rodzaju i lokalizacji inwestycji.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 2. Operat wodnoprawny.
 3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli prawo tego wymagana – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli taki plan został sporządzony.
 4. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
 5. Dokumentacja hydrologiczna stanowiąca podstawę projektowania i planowania w zakresie budownictwa wodnego, ochrony przed powodzią i zapobiegania skutkom suszy oraz zarządzania zasobami śródlądowych wód powierzchniowych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych przy wykonaniu tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 6. Projekt instrukcji gospodarowania wodą - w przypadku pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów.
 7. Zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych - w przypadku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do tych urządzeń ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
 8. Dowód wniesienia opłaty.
 9. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 37 pkt 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z późn. zm.). 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 
2. Operat wodnoprawny spełniający wymagania określone w art. 132 ustawy Prawo wodne. 
3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy.
4. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
Opłatę skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokości 217 zł (zgodnie z częścią III, pkt 24, kol. 3 załacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm./) należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Garwolin, w budynku przy ul. Staszica 15, I piętro, tel. 25 78 64 221 lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79921000080013845520000010. 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie, mający siedzibę przy ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 1, tel./fax (025) 68-43-010 wew. 60. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 

TERMIN ODPOWIEDZI: 
Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Strona może wnieść odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dodatkowe informacje

Opłata

 • 217 zł  opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa wodnego
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa wodnego
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu prawa wodnego

Kategorie życiowe

 1. Środowisko
 2. Woda
 3. Działalność gospodarcza
 4. Inwestycja

Słowa kluczowe

pozwolenie, urządzenie wodne

Miejsce składania dokumentów

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 123 - 127
tel. (025) 684 28 00 
e-mail: wydz.rios@garwolin-starostwo.pl

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 1490497