]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

telefon: tel.: (+48) 48 362 04 19, 48 362 04 24

http://www.bip.radom.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

 • Ogólny opis
  Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
 • Opis skrócony
  1. Rejestrację sprzętu prowadzi starosta a miastach na prawach powiatu - prezydent miasta.
  2. Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:
   • posiadanego przez uprawnionego do rybactwa;
   • służącego do amatorskiego połowu ryb.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wpis do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
  2. Dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Wpis do rejestru dokonywany jest niezwłocznie od złożenia kompletnego wniosku.
  W przypadku, gdy wraz z wnioskiem o rejestrację został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia wydawane jest ono w terminie do 7 dni od dokonania rejestracji.
 • Informacja:

  Prowadzący:

  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej, pok. 301, tel. (48) 3620249

 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Wniosek o wpis do rejestru jest wolny od opłat.
  • 17 zł wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. Niewykonanie obowiązku rejestracji sprzętu do pływania podlega karze grzywny oraz może rodzić dodatkowe kary określone w ustawie o rybactwie śródlądowym.
  2. Wraz z wnioskiem o rejestrację można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o rejestracji.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1458 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję:
  1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
  z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30.
  2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
  3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
  - art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
  (t.j. Dz. U. 2015 poz. 652 ze zm.),
  - § 17, § 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
  12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunku chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2001 Nr 138 poz. 1559 ze zm.),
  - art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2128 ze zm.),
  - ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1827
  ze zm.)
  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 ze zm.).

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

  Kategorie życiowe

  1. Środowisko
  2. Woda
  3. Rekreacja
  4. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  rejestracja, sprzęt pływający, połów ryb

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19
  ul. Jana Kilińskiego 30
  26-600 Radom

  Uwagi

  Wpłata na konto: Urząd Miejski, Wydział Budżetu i Podatków, Bank PEKAO S.A. II O/Radom nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 586380