]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

 • Ogólny opis
  Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
 • Opis skrócony
  1. Rejestrację sprzętu prowadzi starosta a miastach na prawach powiatu - prezydent miasta.
  2. Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:
   • posiadanego przez uprawnionego do rybactwa;
   • służącego do amatorskiego połowu ryb.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wpis do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
  2. Dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Wpis do rejestru dokonywany jest niezwłocznie od złożenia kompletnego wniosku.
  W przypadku, gdy wraz z wnioskiem o rejestrację został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia wydawane jest ono w terminie do 7 dni od dokonania rejestracji.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Wniosek o wpis do rejestru jest wolny od opłat.
  • 17 zł wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. Niewykonanie obowiązku rejestracji sprzętu do pływania podlega karze grzywny oraz może rodzić dodatkowe kary określone w ustawie o rybactwie śródlądowym.
  2. Wraz z wnioskiem o rejestrację można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o rejestracji.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1458 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

  Kategorie życiowe

  1. Środowisko
  2. Woda
  3. Rekreacja
  4. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  rejestracja, sprzęt pływający, połów ryb

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM
  WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16
  Tel.: (25) 756 40 50, fax: (25) 756 40 60
  http://www.powiatminski.pl, e-mail: boi210@powiatminski.pl
  BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/
  Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Konstytucji 3-go Maja 16,  II piętro
  tel. (25) 756 40 52, fax. (25) 756 40 60,
  Czas pracy –  poniedziałki 8.00 – 17.00, wtorek - czwartek 8.00 – 16.00, piątek w godzinach 8.00 – 15.00

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 611098