]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

telefon: +48 25 684 30 10
fax: +48 25 684 30 10

http://www.garwolin-starostwo.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

 • Ogólny opis
  Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego
 • Opis skrócony
  1. Amatorski połów ryb tj. połów przy pomocy wędki lub kuszy może uprawiać jedynie osoba posiadająca kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego a jeżeli połów odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa dodatkowo posiadająca jego zezwolenie.
  2. Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (prezydent miasta), po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb.
  3. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.
  2. Zaświadczenie z Polskiego Związku Wędkarskiego o zdanym egzaminie na kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego.
  3. Aktualne zdjęcie legitymacyjne.
  4. Dokument tożsamości do wglądu.
  5. Dowód wniesienia opłaty.
  6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 10 zł opłata za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14. Mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
  2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego.
   Adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
  2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@garwolin-starostwo.pl lub osobiście w siedzibie administratora p. nr 218 (II piętro).
  3. Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie karty wędkarskiej na podstawie art. 6 ust.1 lit. c)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz  ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  4. Państwa dane mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

  Kategorie życiowe

  1. Środowisko
  2. Woda
  3. Rekreacja

  Słowa kluczowe

  karta, wędkarstwo, łowiectwo podwodne

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
  Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 123 - 127
  tel. (025) 684 28 00 
  e-mail: wydz.rios@garwolin-starostwo.pl

  Uwagi

  PODSTAWA PRAWNA: 
  1. Art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późniejszymi zmianami). 
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z późn. zm.) 

  WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Zaświadczenie o zadaniu egzaminu na kartę wędkarską. 
  2. Fotografia 1 sztuka. 
  3. Dowód wpłaty kwoty 10 zł za wydanie w/w karty.

  4. Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy

  WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
  Opłatę za wydanie karty w wysokości 10 zł należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Garwolinie mającej swoją lokalizację w budynku głównym przy ul. Staszica 15, parter, pokój 11, tel. 25 68-43-010 wew 18.

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
  Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 1, tel./fax (025) 68-43-010 w. 61. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 

  TERMIN ODPOWIEDZI: 
  Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 

  TRYB ODWOŁAWCZY: 
  Nie przysługuje. 

  UWAGI: 
  1. Karty wędkarskie wydawane są zgodnie z właściwością terytorialną tj. dla osób zamieszkałych na terenie powiatu garwolińskiego. 
  2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. 
  3. Osoba zainteresowana uzyskaniem karty wędkarskiej musi zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb, z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty wędkarskiej - jest organizacja, która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia każdego roku liczy, co najmniej 200 pełnoletnich członków, oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej. 
  W przypadku braku na terenie powiatu organizacji, która spełnia warunek określony do przeprowadzania egzaminów osoba ubiegająca się o kartę wędkarską może przystąpi do egzaminu przeprowadzanego przez inną organizację społeczną, która spełnia ten warunek. Aktualnie na terenie powiatu organizacją uprawnioną do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską jest Koło Wędkarskie: Nr 17 w Łaskarzewie tel. 25 684 56 94; Nr 19 w Garwolinie tel. 603 878 252, Nr 45 w Garwolinie tel. 25 682 18 68, Nr 51 w Pilawie tel. 508 544 411, Nr 11 w Żelechowie tel. 604 567 707, Nr 14 w Sobolewie tel. 502 133 631 oraz Nr 15 w Maciejowicach tel. 505 118 935. 

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 1439276