]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

telefon: +48 25 684 30 10
fax: +48 25 684 30 10

http://www.garwolin-starostwo.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

 • Ogólny opis
  Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
 • Opis skrócony
  1. Rejestrację sprzętu prowadzi starosta a miastach na prawach powiatu - prezydent miasta.
  2. Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:
   • posiadanego przez uprawnionego do rybactwa;
   • służącego do amatorskiego połowu ryb.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wpis do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
  2. Dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Wpis do rejestru dokonywany jest niezwłocznie od złożenia kompletnego wniosku.
  W przypadku, gdy wraz z wnioskiem o rejestrację został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia wydawane jest ono w terminie do 7 dni od dokonania rejestracji.
 • Informacja:

  PODSTAWA PRAWNA: 
  1. Art. 20 ust 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późniejszymi zmianami). 
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559). 

  WYMAGANE DOKUMENTY: 
  Wniosek zawierający następujące dane: 
  · imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, Nr dowodu osobistego, PESEL posiadacza sprzętu, 
  · dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację, a w szczególności jego rodzaj, szerokość i długość.

  ZAŁĄCZNIKI:

  1. Kopia potwierdzenia rejestracji w przypadku odkupienia zarejestrowanego pontonu lub łodzi

  2. Dowód osobisty (do wglądu)

  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub jego uwierzytelniona kopia.

  4. Pełnomocnictwo o ile dotyczy

  WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
  Opłatę skarbowa za wydanie zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego w wysokości 17 zł (zgodnie z częścią II, pkt 21, kol. 3 załacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm./) należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Garwolin, w budynku przy ul. Staszica 15, I piętro, tel. 25 78 64 221 lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

  W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych. 

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
  Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 1, tel./fax (025) 68-43-010 w. 61. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 

  TERMIN ODPOWIEDZI: 
  Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 

  TRYB ODWOŁAWCZY: 
  Nie przysługuje. 

  UWAGI: 
  Rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu. 

 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Wniosek o wpis do rejestru jest wolny od opłat.
  • 17 zł wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. Niewykonanie obowiązku rejestracji sprzętu do pływania podlega karze grzywny oraz może rodzić dodatkowe kary określone w ustawie o rybactwie śródlądowym.
  2. Wraz z wnioskiem o rejestrację można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o rejestracji.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1458 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego.
   Adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
  2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@garwolin-starostwo.pl lub osobiście w siedzibie administratora p. nr 218 (II piętro).
  3. Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o rejestrację sprzętu pływającego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze orazustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;  Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym; Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie; Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej; Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  4. Państwa dane mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

  Kategorie życiowe

  1. Środowisko
  2. Woda
  3. Rekreacja
  4. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  rejestracja, sprzęt pływający, połów ryb

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
  Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 123 - 127
  tel. (025) 684 28 00 
  e-mail: wydz.rios@garwolin-starostwo.pl

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 937393