]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Ogólny opis

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Opis skrócony

 1. Rejestrację sprzętu prowadzi starosta, a w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta.
 2. Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:
  • posiadanego przez uprawnionego do rybactwa,
  • służącego do amatorskiego połowu ryb.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
 2. Dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

 • Wpis do rejestru dokonywany jest niezwłocznie od złożenia kompletnego wniosku.
 • W przypadku, gdy wraz z wnioskiem o rejestrację został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia wydawane jest ono w terminie do 7 dni od dokonania rejestracji.

Informacja

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Art. 20 ust 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559). 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
Wniosek zawierający następujące dane: 
· imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, Nr dowodu osobistego, PESEL posiadacza sprzętu, 
· dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację, a w szczególności jego rodzaj, szerokość i długość.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Kopia potwierdzenia rejestracji w przypadku odkupienia zarejestrowanego pontonu lub łodzi

2. Dowód osobisty (do wglądu)

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub jego uwierzytelniona kopia.

4. Pełnomocnictwo o ile dotyczy

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
Opłatę skarbowa za wydanie zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego w wysokości 17 zł (zgodnie z częścią II, pkt 21, kol. 3 załacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm./) należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Garwolin, w budynku przy ul. Staszica 15, I piętro, tel. 25 78 64 221 lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych. 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 1, tel./fax (025) 68-43-010 w. 61. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 

TERMIN ODPOWIEDZI: 
Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Nie przysługuje. 

UWAGI: 
Rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu. 

Dodatkowe informacje

Opłata

Wniosek o wpis do rejestru jest wolny od opłat.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Niewykonanie obowiązku rejestracji sprzętu do pływania podlega karze grzywny oraz może rodzić dodatkowe kary określone w ustawie o rybactwie śródlądowym. Wraz z wnioskiem o rejestrację można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o rejestracji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
 3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168)
 4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1568 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137)
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2003)

Ochrona danych osobowych

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

  1.        Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego z siedzibą w Starostwie Powiatowym
  w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin, tel./ fax (0 – 25) 684 30 10.

  2.        Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:

  ·         przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /s1000fofnu

  ·         telefonicznie: (0 – 25) 684 25 21

  ·         e – mail: starostwo@garwolin-starostwo.pl

  ·         w siedzibie Administratora w pokoju nr 218

  ·         listownie: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.

  3.         Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne
  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawy z dnia  3 lutego 1995r. o ochronie  gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze, ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie  śródlądowym, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy  z  dnia  13   października  1995r.  -  Prawo  łowieckie, ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadachwraz z przepisami wykonawczymi, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody.

  4.        Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.

  5.        Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.

  6.        Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

  7.         Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

Kategorie życiowe

 1. Środowisko
 2. Woda
 3. Rekreacja
 4. Działalność gospodarcza

Słowa kluczowe

rejestracja, sprzęt pływający, połów ryb

Miejsce składania dokumentów

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 123 - 127
tel. (025) 684 28 00 
e-mail: wydz.rios@garwolin-starostwo.pl

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 2842334