]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o wydanie Konstancińskiej Karty Mieszkańca.

Ogólny opis

Wniosek o wydanie Konstancińskiej Karty Mieszkańca.

Opis skrócony

Karta wydawana jest bezpłatnie pełnoletnim mieszkańcom gminy Konstancin-Jeziorna, rozliczającym swój podatek dochodowy w piaseczyńskim urzędzie skarbowym. Aby ją otrzymać, należy złożyć wypełniony wniosek, wraz z aktualnym zdjęciem.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek
2. Zdjęcie

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

  1. 0 zł przy pierwszym wydaniu karty.
  2. 10 zł przy wydaniu duplikatu.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

brak

Podstawa prawna

  1. Zarządzenie Nr 11/VII/2014 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 29.12.2014Zarządzenie Burmistrza

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Oświata
  2. Usługi dla obywateli - Podatki i opłaty lokalne
  3. Usługi dla obywateli - Polityka społeczna

Kategorie życiowe

Słowa kluczowe

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna
poniedziałek 8:00 - 17:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00

Uwagi

Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 692374