]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 • Ogólny opis
  Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 • Opis skrócony
  Szkoły i placówki niepubliczne można zakładać po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek.
 • Wymagane dokumenty
  1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Wpis do ewidencji dokonywany jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Z urzędu doręcza się zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji a kopię zaświadczenia przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jest wolny od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie rejestracji za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.
  2. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Oświata
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Oświata

  Kategorie życiowe

  1. Edukacja
  2. Szkoła
  3. Działalność gospodarcza
  4. Rodzina

  Słowa kluczowe

  ewidencja, szkoła

  Miejsce składania dokumentów

  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3
  Tel.: (025) 759 87 00, fax: (025) 759 87 02
  http://www.powiatminski.pl, e-mail: starostwo@powiatminski.pl
  BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/
  Wydział Oświaty i Promocji, I piętro, pokój nr 123 lub 124
  Tel. (025) 759 87 00 wew. 717 lub 718, e-mail: oswiata@powiatminski.pl
  Godziny pracy: poniedziałki 10.00-17.00, od wtorku do czwartku 8.00-16.00, piątki 8.00-15.00

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 611098