]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Ogólny opis

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Opis skrócony

Szkoły i placówki niepubliczne można zakładać po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia szkół publicznych i placówek

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wraz z załącznikami w tym m.in. statut szkoły lub placówki.
 2. Zgłoszenie to powinno zawierać:
  • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
  • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
   • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
   • realizację innych zadań statutowych,
   • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
   • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
  • statut szkoły lub placówki;
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
  • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w:
   • art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe - w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,
   • art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe - w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej;
  • dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
 3. Niepubliczna placówka, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań ustawowych.
 4. Niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy może zostać wpisany do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca ten ośrodek do ewidencji przedstawi ponadto opinię instytucji odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654), z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Wpis do ewidencji dokonywany jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Z urzędu doręcza się zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji a kopię zaświadczenia przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Informacja

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 82 i art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (jednolity tekst: 
Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.). 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek wraz z załącznikami zgodnie ze wskazaniami art. 82 ust. 2 ustawy. Wniosek powinien zawierać: 
a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, 
b) określenie odpowiedniego typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, 
w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnie z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalonej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy, 
c) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: 
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 
- realizację innych zadań statutowych, 
- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, 
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
d) statut szkoły lub placówki, 
e) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce, 
f) w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, 
a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej 
z dniem rozpoczęcia działalności - zobowiązanie do przestrzegania następujących wymagań określonych 
w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty: 
- realizacja programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, 
w przypadku liceum profilowanego - również podstawę programową kształcenia w profilach ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie, 
- realizacja zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony 
w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu, 
- stosowanie zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 
i sprawdzianów, określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z wyjątkiem egzaminów wstępnych, 
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych, 
- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - prowadzenie kształcenia w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a w przypadku liceum profilowanego - prowadzenie kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego określonych w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania, 
- zatrudnianie nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych (w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kuratora oświaty, może być zatrudniona osoba nie będąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, 
g) w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności - opinia kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (wymagania podane powyżej w pkt 6). 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
Rejestracja szkół i placówek niepublicznych nie podlega opłacie skarbowej. 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, mający swoją lokalizację w budynku przy ul. Nadwodnej 39, 
I piętro, pokój 4, tel. (025) 682-46-35. 
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 

TERMIN ODPOWIEDZI: 
Sprawa jest rozpatrywana w terminie do 30 dni. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 
Wnioskodawca może się odwołać od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie. 

UWAGI: 
Do rejestru niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonego przez powiat garwoliński mogą być wpisane tylko typy szkół i placówek, których zakładanie leży w kompetencji powiatów. Należą do nich: 
1. Szkoły podstawowe specjalne. 
2. Gimnazja specjalne. 
3. Szkoły ponadgimnazjalne (czyli szkoły dla absolwentów gimnazjów, absolwentów szkół zasadniczych i średnich). 
4. Szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego. 
5. Placówki oświatowo - wychowawczych, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 
6. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie 
i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych. 
7. Placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych. 
8. Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. 
9. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. 
10. Ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy). 
11. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 
Pozostałe typy niepublicznych szkół i placówek wymienione w ustawie o systemie oświaty 
są rejestrowane przez inne jednostki, np. samorządy gminne lub województwa. 

Dodatkowe informacje

Opłata

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie rejestracji za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

 1. W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.
 2. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego.
  Adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
 2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@garwolin-starostwo.pl lub osobiście w siedzibie administratora p. nr 218 (II piętro).
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku na podstawie art. 6 ust.1 lit. c)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 4. Państwa dane mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Oświata
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Oświata

Kategorie życiowe

 1. Edukacja
 2. Szkoła
 3. Działalność gospodarcza
 4. Rodzina

Słowa kluczowe

ewidencja, szkoła

Miejsce składania dokumentów

STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, I piętro,  
tel. fax (025) 684 27 00
e-mail: wydz.oswiaty@garwolin-starostwo.pl

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 390957