]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 48
06-513 Wieczfnia Kościelna

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydawanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

 • Ogólny opis
  Wydawanie zaświadczenia w sprawach podatkowych
 • Opis skrócony
  1. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
  2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
   • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
   • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
  3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
  4. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
  5. Wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia może dotyczyć:
   • stwierdzenia zaległości w zobowiązaniach podatkowych;
   • wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego;
   • stwierdzenia posiadania gospodarstwa rolnego;
   • uzyskiwanego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym z ha przeliczeniowego;
   • innych spraw dot. stwierdzenia stanu majątkowego.
  6. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej nr identyfikacji podatkowej NIP, adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), żądanie oraz podpis, a także wskazanie organu, do którego kierowane jest żądanie.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
  2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 2355)
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Podatki i opłaty lokalne
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Podatki i opłaty lokalne
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Podatki i opłaty lokalne

  Kategorie życiowe

  1. Podatek

  Słowa kluczowe

  zaświadczenie, podatki

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 278523