]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

ul. T. Kościuszki 32 A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

 • Ogólny opis
  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
 • Opis skrócony
  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkanych dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez osoby fizyczne. Inne osoby prowadzące na nieruchomości działalność gospodarczą podpisują samodzielnie umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnioną firmą wywozową, która uzuskała od organu zgodę na prowadzenia działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
  Podstawą naliczania opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Każdy właściciel nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) jest obowiązany złożyć do organu (Wójt/Burmistrz/Prezydent) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
  W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę naliczania opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
  W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, organ określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
  UWAGA: W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację składa zarząd nieruchomości (zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub w przypadku mieszkań komunalnych zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego).
  Metoda naliczania oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomości zamieszkane:
  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest zgodnie z uchwałą podjętą przez właściwą Radę Gminy/Miasta.
 • Wymagane dokumenty
  Przedłożyć organowi (Wójt/Burmistrz/Prezydent) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik do podjętej przez odpowiednią Radę Gminy/Miasta uchwały określającej wzór ww. deklaracji. W przypadku osoby reprezentującej składającego do deklaracji należy dołączyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawy załatwiane są niezwłocznie.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Za złożenie deklaracji opłat nie pobiera się. W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożone pełnomocnictwo.
  Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odpowiednia uchwała Rady Gminy/Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  Tryb odwoławczy

  W przypadku braku złożenia deklaracji dla nieruchomości zamieszkanej organ (Wójt/Burmistrz/Prezydent) wydaje decyzję o naliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od której przysługuje w ciągu 14 dni od daty doręczenia odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez oran albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi podanie sposobu ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)
   art. 61 ust. 1
  2. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.) (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Podatki i opłaty lokalne
  2. Usługi dla obywateli - Sprawy komunalne

  Kategorie życiowe

  1. CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
  2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  Słowa kluczowe

  GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK, DEKLARACJA

  Miejsce składania dokumentów

  ul. T. Kościuszki 32 A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki

  Uwagi

  Brak uwag.

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 80651