]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

telefon: tel.(48) 610-30-89, (48) 610-28-51
fax: (48) 610-30-89

http://www.skaryszew.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

 • Ogólny opis
  Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
 • Opis skrócony
  Najemcy lokalu mieszkalnego posiadającego umowę na czas nieokreślony przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tego lokalu w przypadku wyznaczenia go do zbycia.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do lokalu (oryginał do wglądu).
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Przedmiotowe sprawy mają charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy Urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wniosek jest wolny od opłat.
  • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Informacje o płatnościach

  Numer rachunku bankowego
  49915000090000008420000010
  Nazwa odbiorcy rachunku bankowego
  Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
  Opis kwoty
  Opata na poczet nabycia nieruchomości Według Oszacowanej Wartości

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Polityka lokalowa

  Kategorie życiowe

  1. Sprzedaż
  2. Lokal
  3. Mieszkanie

  Słowa kluczowe

  sprzedaż, mieszkanie, lokal mieszkalny, najemca

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
  ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
  tel.(48) 610-30-89

  Uwagi

  Godziny otwarcia
  poniedziałek od 7.30 do 16.30
  wtorek od 7.30 do 15.30
  środa od 7.30 do 15.30
  czwartek od 7.30 do 15.30
  piątek od 7.30 do 15.30

   

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 562255