]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Ogólny opis

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Opis skrócony

Najemcy lokalu mieszkalnego, który poosiadają umowę najmu na czas nieokreślony, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tego lokalu w przypadku wyznaczenia go do zbycia.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do lokalu (oryginał do wglądu).
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa ma charakter cywilnoprawny, dlatego też każdy Urząd we własnym zakresie odrębnie reguluje termin ich załatwienia.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Wniosek jest wolny od opłat. Niemniej nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:
  • koszty wyceny lokalu mieszkalnego i działki,
  • koszty wykonania rzutu kondygnacji,
  • koszty sporządzenia aktu notarialnego,
  • koszty sądowe,
  • cenę nabycia lokalu.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje o płatnościach

Numer rachunku bankowego:
49915000090000008420000010
Nazwa odbiorcy rachunku bankowego:
Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
Opis kwoty:
Opata na poczet nabycia nieruchomości Według Oszacowanej Wartości

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
  • ulepszenia organizacji,
  • wzmacnianie praworządności,
  • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
  • ochrony własności społecznej,
  • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r., poz. 737)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Polityka lokalowa

Kategorie życiowe

 1. Sprzedaż
 2. Lokal
 3. Mieszkanie

Słowa kluczowe

sprzedaż, mieszkanie, lokal mieszkalny, najemca

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
tel.(48) 610-30-89

Uwagi

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 16.30
wtorek od 7.30 do 15.30
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.30

 

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 2965795