]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Solec nad Wisłą

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Solec nad Wisłą

Rynek 1
27-320 Solec Nad Wisłą

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Najem komunalnego lokalu użytkowego

 • Ogólny opis
  Najem komunalnego lokalu użytkowego
 • Opis skrócony
  Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie. Wolne lokale użytkowe, które nie znalazły oferentów w przetargu lub w konkursach, mogą zostać wynajęte na czas oznaczony nie dłuższy nż 3 lata w określonych wypadkach na czas nieoznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek lub oferta najmu powinna wskazywać m.in. wysokość proponowanego czynszu.
  2. W przypadku spółki cywilnej do wniosku/ oferty należy dołączyć kserokopię umowy.
  3. W przypadku Partii politycznej do wniosku/ oferty należy dołączyć - kserokopię wyciągu z księgi ewidencji partii politycznych.
  4. W przypadku osób fizycznych do wniosku/ oferty należy dołączyć dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej nie starszy niż 3 miesiące.
  5. W przypadku Kościołów i związków wyznaniowych do wniosku/ oferty należy dołączyć - kserokopię dokumentu potwierdzającego osobowość prawną.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Wniosek jest wolny od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121)
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Polityka lokalowa
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Polityka lokalowa
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Polityka lokalowa

  Kategorie życiowe

  1. Najem
  2. Lokal
  3. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  najem, lokal użytkowy

  Miejsce składania dokumentów

  URZĄD GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

  Uwagi

  WYMAGANE PODANIE

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1125316