]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Parysów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Parysów

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Najem komunalnego lokalu użytkowego

 • Ogólny opis
  Najem komunalnego lokalu użytkowego
 • Opis skrócony
  Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie. Wolne lokale użytkowe, które nie znalazły oferentów w przetargu lub w konkursach, mogą zostać wynajęte na czas oznaczony nie dłuższy nż 3 lata w określonych wypadkach na czas nieoznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek lub oferta najmu powinna wskazywać m.in. wysokość proponowanego czynszu.
  2. W przypadku spółki cywilnej do wniosku/ oferty należy dołączyć kserokopię umowy.
  3. W przypadku Partii politycznej do wniosku/ oferty należy dołączyć - kserokopię wyciągu z księgi ewidencji partii politycznych.
  4. W przypadku osób fizycznych do wniosku/ oferty należy dołączyć dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej nie starszy niż 3 miesiące.
  5. W przypadku Kościołów i związków wyznaniowych do wniosku/ oferty należy dołączyć - kserokopię dokumentu potwierdzającego osobowość prawną.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Wniosek jest wolny od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121)
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w Urzędzie Gminy w Parysowie jest Wójt Gminy Parysów, zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Urząd Gminy w Parysowie, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów lub telefonując pod numer: (25) 685 53 19 / Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Pana Tomasza Wysokińskiego, pisząc na adres: iod@parysow.pl.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest*:
   1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
   2. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań publicznych przez jednostkę samorzadu terytorialnego isprawowania władzy publicznej i nie będą udostępniane innym odbiorcom / w przypadku udostępniania danych innym podmiotom będą one przekazywane w oparciu o umowę powierzenia/.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  5. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitycg rzeczowych wykazów akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych ( Dz. U. nr 16, poz. 67) .
  8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  1. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  2. przenoszenia danych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Polityka lokalowa
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Polityka lokalowa
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Polityka lokalowa

  Kategorie życiowe

  1. Najem
  2. Lokal
  3. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  najem, lokal użytkowy

  Miejsce składania dokumentów

  Sekretariat
  ul. Kościuszki 28
  08-441 Parysów

  Uwagi

  -

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1125316