]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy w Wąsewie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy w Wąsewie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Najem lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy (lokale oświatowe)

Ogólny opis

Najem lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy (lokale oświatowe)

Opis skrócony

Nauczycielowi lub pracownikowi zatrudnionemu w szkole mogą zostać wynajęte na czas nie dłuższy niż czas trwania stosunku pracy lokale mieszkalne tzw. lokale oświatowe. Lokale oświatowe stanowią lokale mieszkalne w budynkach szkolnych oraz budynkach użytkowanych przez szkoły, o których mowa w art. 58 ustawy Karta Nauczyciela. Szkołę, w której zatrudniony jest nauczyciel lub pracownik, należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy w szkole i o stażu pracy.
 3. Dokumenty i zaświadczenia dotyczące sytuacji materialnej i osobistej wnioskodawcy.
 4. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców.

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Rada gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
Rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Polityka lokalowa

Kategorie życiowe

 1. Najem
 2. Lokal służbowy
 3. Mieszkanie
 4. Oświata

Słowa kluczowe

najem, mieszkanie, lokal oświatowy

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Wąsewo
ul. Zastawska 13
07-311 Wąsewo

Uwagi

.

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 1517717