]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Teresin

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Teresin

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Najem lokalu mieszkalnego

Ogólny opis

Najem lokalu mieszkalnego

Opis skrócony

Lokale mieszkalne mogą zostać wynajęte na czas nieoznaczony osobom spełniającym kryteria określone w Zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy uchwalonych przez radę gminy.
Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.
Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dokumenty i zaświadczenia dotyczące sytuacji materialnej i osobistej wnioskodawcy wymienione w Zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 3. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców.

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Wniosek jest wolny od opłat.

Informacje o płatnościach

Opis kwoty:
Brak opłaty

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli użytkownikiem, najemcą lub dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego lub użytkownikiem nieruchomości jest stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY TERESIN

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:

 1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Teresin. Adres siedziby: Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin.
 2.       Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: ido.gminy@teresin.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96–515 Teresin  z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. od a do e RODO i art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisów szczegółowych, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań Gminy Teresin.
 4.       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Teresin przetwarzają dane osobowe.
 5.       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 i określonych w przepisami prawa, a w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwionej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.
 6.       Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 7.       W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8.       Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.
 9.       Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny.
 11.   Państwa dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Polityka lokalowa

Kategorie życiowe

 1. Najem
 2. Lokal
 3. Mieszkanie

Słowa kluczowe

najem, mieszkanie, lokal mieszkalny

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców,  Urząd Gminy Teresin,  ul. Zielona 20, parter,
 tel.: 46 864 25 65, email: biuroobslugimieszkancow@teresin.pl

Uwagi

 • wniosek i oświadczenie niezgodne ze wzorami MIŚ-15.1 i MIŚ-15.2, zawierające informacje określone w niniejszej karcie spełniają ustalone wymagania,
 • w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia,
 • wnioski nie uzupełnione w terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia,
 • interesanci w sprawie  skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy Teresin przyjmowani są przez:
-    wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
-    zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
-    sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 1517699