]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Michałowice

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

telefon: 22 350-91-91
fax: 22 350-91-01

http://www.michalowice.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rozpatrywanie wniosków obywateli

 • Ogólny opis
  Rozpatrywanie wniosków obywateli
 • Opis skrócony
  1. Każdy obywatel ma prawo do składania wniosków dotyczących między innymi:
   • poprawy organizacji urzędu;
   • wzmocnienia praworządności;
   • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom;
   • ochrony własności;
   • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  O sposobie rozpatrzenia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Skargi i wnioski są wolne od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe orany albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

  Ochrona danych osobowych

  Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Urząd Gminy Michałowice

  Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

  05-816 Michałowice

  tel. (22) 350-91-91

  fax: (22) 350-91-01

  sekretariat@michalowice.pl,

  którego reprezentantem jest Wójt (dalej „My”, „Urząd” albo „Administrator”).

  Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

  Można napisać na powyższy adres korespondencyjny lub do wyznaczonego przez administratora Inspektora danych osobowych:
  Piotr Glen, adres e-mail: daneosobowe@michalowice.pl ,

  Skąd mamy Pani/Pana dane?

  Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas obsługą zadań publicznych, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa przez inne organy lub podmioty publiczne.

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd?

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań publicznych Urzędu.

  Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:
  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
  • organizacji konkursów, w których może Pani/Pan wziąć udział;
  • rozsyłania informacji o nowych publikacjach na naszych stronach internetowych oraz innych przypomnień i powiadomień;
  • umożliwienia kontaktu w celu poinformowania Pani/Pana o statusie załatwianej sprawy.

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacji zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Urzędu bądź mailowy podany powyżej.

  Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

  Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do obsługi Pani/Pana sprawy.

  Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w przepisach obowiązującego prawa.

  Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przeprowadzić Pani/Pana sprawy.

  Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

  Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.


  Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
  1. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  2. podmiotom świadczącym usługi:
  •     doręczania korespondencji,
  •     świadczenia usług archiwizacyjnych,
  •     obsługi hostingowej,
  •     płatnicze.
  Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

  Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

  W przypadku organizacji konkursów w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas trwania konkursu i okres rozliczenia/wręczania nagród.

  Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Skargi i wnioski
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Skargi i wnioski
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Skargi i wnioski

  Kategorie życiowe

  1. Wniosek

  Słowa kluczowe

  Wniosek

  Miejsce składania dokumentów

  Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 950539