]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Garwolin

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Garwolin

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rozpatrywanie skarg obywateli

Ogólny opis

Rozpatrywanie skarg obywateli

Opis skrócony

 1. Każdy obywatel ma prawo do składania skarg dotyczących między innymi:
  • poprawy organizacji urzędu;
  • wzmocnienia praworządności;
  • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom;
  • ochrony własności;
  • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 2. Skargi mogą być składane do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 3. Skargi można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
 4. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz skargi.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia skargi.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Skargi są wolne od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe orany albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi w ramach swojej właściwości.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Urząd Gminy w Garwolinie informuje, że:

1)      Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Garwolin z siedzibą w  Garwolinie, reprezentowana przez Wójta Gminy:

adres:                   ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin

telefon:                (+48)25 682 05 60

e-mail:                 urzad@garwolin-gmina.pl

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się:

pisemnie na adres:                         ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin

telefonicznie pod numerem:      (+48)25 682 05 60

poprzez adres e-mail:                    iod@garwolin-gmina.pl

3)      Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)      Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań Administratora oraz obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

6)      Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą do przetwarzania.

7)      Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych -  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8)      W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Skargi i wnioski
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Skargi i wnioski
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Skargi i wnioski

Kategorie życiowe

 1. Skarga

Słowa kluczowe

skarga

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat

Uwagi

Brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 1707911