]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Węgrowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Węgrowie

Rynek 16
07-100 Węgrów

telefon: Rynek Mariacki 16: 257922326, 257923317; kard. Stefana Wyszyńskiego 1: 257923318, 257922599, 257923181; Gdańska 2: 257922887; Gdańska 4A: 257922575; Gdańska 69: 257920011, 257922737;
fax: Rynek Mariacki 16: 257922523; kard. Stefana Wyszyńskiego 1: 257926523; Gdańska 2: 257922887; Gdańska 4A: 257922575; Gdańska 69: 257920012;

http://www.wegrow.com.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rozpatrywanie skarg obywateli

 • Ogólny opis
  Rozpatrywanie skarg obywateli
 • Opis skrócony
  1. Każdy obywatel ma także prawo do składania skarg dotyczących między innymi:
   • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez organy lub ich pracowników;
   • naruszenia praworządności;
   • naruszenia interesów skarżących;
   • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw;
   • nienależytego załatwienia wniosku lub niezałatwienia wniosku w terminie.
  2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia skargi.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Skargi i wnioski są wolne od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe orany albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

  Ochrona danych osobowych

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Informujemy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia2016r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu założeniakontanaportaluWrotaMazowszaiumożliwieniakorzystaniazusługelektronicznychopublikowanych na portalu WrotaMazowsza.
  2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Węgrowa, z siedzibą w Węgrowie ul. Rynek Mariacki.
  3. Informujemy, iż wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować pod adresem elektronicznym: iod@wegrow.pl.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO, w celu założeniakontanaportaluWrotaMazowszaiumożliwieniakorzystaniazusługelektronicznychopublikowanych na portalu WrotaMazowsza, w tym:
   1. Nadaniu numeru porządkowego nieruchomości;
   2. Rozpatrywania wniesionych skarg przez obywateli;
   3. Rozpatrywania złożonych wniosków przez obywateli;
   4. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
  5. Informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym zadania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu e-Urząd, w tym portalu WrotaMazowsza;
  6. Informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do usunięcia Państwa konta z portalu WrotaMazowsza;
  7. Informujemy, iż Państwa dane osobowe niebędąprzetwarzanewsposóbzautomatyzowany,wcelupodjęciadecyzjiwsprawieindywidualnej.
  8. Jednocześnie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo żądania:
   1. dostępudoswoichdanychosobowych,
   2. ichsprostowania,
   3. usunięcia(wprzypadkachinazasadachokreślonych w RODO),
   4. ograniczeniaprzetwarzania;
  9. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest także niezbędnym warunkiem korzystania z usług. Brak podania danych uniemożliwi założenie Państwa konta na portalu Wrota Mazowsza.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Skargi i wnioski
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Skargi i wnioski
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Skargi i wnioski

  Kategorie życiowe

  1. Skarga

  Słowa kluczowe

  skarga

  Miejsce składania dokumentów

  Biuro Obsługi Interesanta
  Rynek Mariacki 16
  07-100 Węgrów

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 586336