]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Węgrowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Węgrowie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rozpatrywanie skarg obywateli

Ogólny opis

Rozpatrywanie skarg obywateli

Opis skrócony

 1. Każdy obywatel ma prawo do składania skarg dotyczących między innymi:
  • poprawy organizacji urzędu;
  • wzmocnienia praworządności;
  • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom;
  • ochrony własności;
  • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 2. Skargi mogą być składane do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 3. Skargi można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
 4. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz skargi.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia skargi.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Skargi są wolne od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe orany albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi w ramach swojej właściwości.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Informujemy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia2016r.wsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu założeniakontanaportaluWrotaMazowszaiumożliwieniakorzystaniazusługelektronicznychopublikowanych na portalu WrotaMazowsza.
 2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Węgrowa, z siedzibą w Węgrowie ul. Rynek Mariacki.
 3. Informujemy, iż wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować pod adresem elektronicznym: iod@wegrow.pl.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO, w celu założeniakontanaportaluWrotaMazowszaiumożliwieniakorzystaniazusługelektronicznychopublikowanych na portalu WrotaMazowsza, w tym:
  1. Nadaniu numeru porządkowego nieruchomości;
  2. Rozpatrywania wniesionych skarg przez obywateli;
  3. Rozpatrywania złożonych wniosków przez obywateli;
  4. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 5. Informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym zadania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu e-Urząd, w tym portalu WrotaMazowsza;
 6. Informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do usunięcia Państwa konta z portalu WrotaMazowsza;
 7. Informujemy, iż Państwa dane osobowe niebędąprzetwarzanewsposóbzautomatyzowany,wcelupodjęciadecyzjiwsprawieindywidualnej.
 8. Jednocześnie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo żądania:
  1. dostępudoswoichdanychosobowych,
  2. ichsprostowania,
  3. usunięcia(wprzypadkachinazasadachokreślonych w RODO),
  4. ograniczeniaprzetwarzania;
 9. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest także niezbędnym warunkiem korzystania z usług. Brak podania danych uniemożliwi założenie Państwa konta na portalu Wrota Mazowsza.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Skargi i wnioski
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Skargi i wnioski
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Skargi i wnioski

Kategorie życiowe

 1. Skarga

Słowa kluczowe

skarga

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta
Rynek Mariacki 16
07-100 Węgrów

Uwagi

Brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 1901705