]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Sienno

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Sienno

Rynek 36/40
27-350 Sienno

telefon: 483786011 483786018 483786026 483786292
fax: 483786134

http://www.sienno.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rozpatrywanie skarg obywateli

 • Ogólny opis
  Rozpatrywanie skarg obywateli
 • Opis skrócony
  1. Każdy obywatel ma także prawo do składania skarg dotyczących między innymi:
   • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez organy lub ich pracowników;
   • naruszenia praworządności;
   • naruszenia interesów skarżących;
   • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw;
   • nienależytego załatwienia wniosku lub niezałatwienia wniosku w terminie.
  2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia skargi.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Skargi i wnioski są wolne od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe orany albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

  Ochrona danych osobowych

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego)

  TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

  Administrator  Wójt Gminy Sienno  

   

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

   

  Z administratorem – Wójtem Gminy Sienno można się skontaktować osobiście lub pisemnie adres 27-350 Sienno ul. Rynek 36/40

  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  Administrator – Wójt Gminy Sienno wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować:

  - telefonicznie 483786011

  - email sekretarz@sienno.pl

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  - udzielenia odpowiedzi na skargę

  Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

  ODBIORCY DANYCH

   

  Dane nie są przekazywane innym odbiorcom.

  PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

  Nie dotyczy

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  czas nieokreślony

  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani/Pana dane wprowadzane na podstawie wniosku.

   

  INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

  Obowiązek podania danych osobowych wynika z: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

   

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Skargi i wnioski
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Skargi i wnioski
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Skargi i wnioski

  Kategorie życiowe

  1. Skarga

  Słowa kluczowe

  skarga

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd gminy Sienno   27-350 Sienno ul. Rynek 36/40

  Uwagi

  skargo można kładać osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną, przez epuap.

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1254343