]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Celestynów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Celestynów

ul. Regucka 3
05-430 Celestynów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rozpatrywanie wniosków obywateli

  • Ogólny opis
    Rozpatrywanie wniosków obywateli
  • Opis skrócony
    1. Każdy obywatel ma prawo do składania wniosków dotyczących między innymi:
      • poprawy organizacji urzędu;
      • wzmocnienia praworządności;
      • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom;
      • ochrony własności;
      • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
  • Wymagane dokumenty
    1. Wypełniony formularz wniosku.
  • Odbiorca usługi
    Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
  • Termin załatwienia sprawy:
    O sposobie rozpatrzenia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
  • Informacja:
  • Dodatkowe informacje:

    Opłata

    Skargi i wnioski są wolne od opłat.

    Tryb odwoławczy

    Brak

    Skargi i wnioski

    Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe orany albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
    Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

    Informacje dodatkowe

    Podstawa prawna

    1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

    Klasyfikacje usługi

    1. Usługi dla obywateli - Skargi i wnioski
    2. Usługi dla przedsiębiorców - Skargi i wnioski
    3. Usługi dla instytucji, urzędów - Skargi i wnioski

    Kategorie życiowe

    1. Wniosek

    Słowa kluczowe

    Wniosek

    Miejsce składania dokumentów

    UG Celestynów

    Uwagi

    Test usługi

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 388079