]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy w Grudusku

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy w Grudusku

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rozpatrywanie skarg obywateli

Ogólny opis

Rozpatrywanie skarg obywateli

Opis skrócony

 1. Każdy obywatel ma prawo do składania skarg dotyczących między innymi:
  • poprawy organizacji urzędu;
  • wzmocnienia praworządności;
  • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom;
  • ochrony własności;
  • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 2. Skargi mogą być składane do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 3. Skargi można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
 4. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz skargi.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia skargi.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Skargi są wolne od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe orany albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi w ramach swojej właściwości.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu przez Urząd Gminy Grudusk danych osobowych
w obszarze
skarg obywateli

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO, Urząd Gminy Grudusk informuje, że:

 

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Grudusk z siedzibą w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 54, 06-460 Grudusk, reprezentowany przez Wójta Gminy Jacka Oglęckiego zwany dalej Administratorem;
 2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Administratora: e-mail: IOD@grudusk.com
 3.  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:

-        wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) rozporządzenia RODO,

 

            Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 2018 poz.650)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozptrywania skarg i wniosków

 

       4.   Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmioty, które udostępniają systemy teleinformatyczne lub świadczą usługi do systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora w trakcie przetwarzania danych, którym powierzono przetwarzanie danych w drodze pisemnej umowy lub porozumienia, na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych,

      

        5.  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

 

        6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych

              celów, w tym również do obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z instrukcją kancelaryjną

         7.  posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

             sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec     

             przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

         8. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony

              Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

         9. podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie przez Panią/Pana danych

               uniemożliwia realizację obowiązków, o których mowa w pkt. 3,

         10.  podane przez Pana/Panią dane nie będą służyły profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu

             decyzji.

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Skargi i wnioski
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Skargi i wnioski
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Skargi i wnioski

Kategorie życiowe

 1. Skarga

Słowa kluczowe

skarga

Miejsce składania dokumentów

Adres:
Urząd Gminy w Grudusku
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk
Sekretariat Urzęgu

Uwagi

Brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 3306368