]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Lubowidz

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Lubowidz

ul. Zielona 10
09-304 Lubowidz

telefon: (23) 658-20-78, (23) 658-20-35, (23) 658-20-17, (23) 658-20-19
fax: (23) 658-20-78 wew. 20

https://www.bip.uglubowidz.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rozpatrywanie wniosków obywateli

 • Ogólny opis
  Rozpatrywanie wniosków obywateli
 • Opis skrócony
  1. Każdy obywatel ma prawo do składania wniosków dotyczących między innymi:
   • poprawy organizacji urzędu;
   • wzmocnienia praworządności;
   • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom;
   • ochrony własności;
   • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  O sposobie rozpatrzenia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Skargi i wnioski są wolne od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe orany albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

  Ochrona danych osobowych

  Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (Dz.Urz.UE L 119.1)

  I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd  Gminy w Lubowidzu reprezentowany przez Wójta Gminy Lubowidz.
  II. Z administratorem  można się skontaktować pisemnie na adres ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz, e-mail ugl@uglubowidz.pl , telefon: (+48)23 658 20 78.

  III. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@uglubowidz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  IV. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
  - wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Lubowidzu;
  - realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy w Lubowidzu;
  - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

  VI. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o którym mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogę być:
  - Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  - Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy w Lubowidzu, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Lubowidz.

  V. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  VI. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych;
  - prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  osoba której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  dane osobowe przetwarzana się niezgodnie z prawem,
  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  przetwarzania danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

  VII. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Lubowidzu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

  VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Skargi i wnioski
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Skargi i wnioski
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Skargi i wnioski

  Kategorie życiowe

  1. Wniosek

  Słowa kluczowe

  Wniosek

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Lubowidz, Lubowidz

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 865606