]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

ul. Wolności 23
08-300 Sokołów Podlaski

telefon: 257817400
fax: 257817460

http://powiat-sokolowski.pl/

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rozpatrywanie wniosków obywateli

 • Ogólny opis
  Rozpatrywanie wniosków obywateli
 • Opis skrócony
  1. Każdy obywatel ma prawo do składania wniosków dotyczących między innymi:
   • poprawy organizacji urzędu;
   • wzmocnienia praworządności;
   • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom;
   • ochrony własności;
   • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  O sposobie rozpatrzenia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Skargi i wnioski są wolne od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe orany albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

  Ochrona danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
   
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski. 
  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim jest dostępny pod adresem e-mail: iodo@powiat-sokolowski.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia
   14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w celu rozpatrzenia złożonego przez Pana/Panią wniosku.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Starostwa Powiatowego
   w Sokołowie Podlaskim, podmioty, do których został skierowany wniosek oraz organy
   i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas rozpatrywania wniosku, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do nadania wnioskowi prawidłowego biegu.
  9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Skargi i wnioski
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Skargi i wnioski
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Skargi i wnioski

  Kategorie życiowe

  1. Wniosek

  Słowa kluczowe

  Wniosek

  Miejsce składania dokumentów

  Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim
  ul. Wolności 23
  08-300 Sokołów Podlaski

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 773137