]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

 • Ogólny opis
  Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 • Opis skrócony
  1. Podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej jest klub sportowy.
  2. Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej podlega wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów. W przypadku miast na prawach powiatu, organem właściwym jest prezydent miasta.
  3. Kluby sportowe uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.
  4. Statut klubu sportowego powinien zawierać:
   • nazwę odróżniającą go od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
   • teren działania i siedzibę;
   • cele i sposoby ich realizacji;
   • sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa;
   • prawa i obowiązki członków;
   • władze, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
   • sposób reprezentowania klubu sportowego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;
   • warunki ważności jego uchwał;
   • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
   • zasady dokonywania zmian statutu;
   • sposób rozwiązania się klubu sportowego.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek Komitetu Założycielskiego o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zawierający adres siedziby potwierdzony zgodą właściciela lokalu i numer telefonu Komitetu Założycielskiego.
  2. lista minimum 15 członków założycieli klubu (stowarzyszenia), posiadających pełną zdolność do czynności prawnych z danymi wymaganymi przez ustawę Prawo o stowarzyszeniach tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy, wraz z oświadczeniem założycieli, że posiadają oni pełną zdolność do czynności prawnych oraz są obywatelami polskimi.
  3. protokół z zebrania założycielskiego zawierający:
   • uchwałę członków założycieli o utworzeniu stowarzyszenia - klubu sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego;
   • uchwałę o przyjęciu statutu;
   • uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego wraz z umocowaniem go do wszelkich czynności związanych z wpisem do ewidencji;
   • podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  4. Lista obecności na zebraniu założycielskim.
  5. 2 egzemplarze statutu.
  6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji lub o odmowie wpisu.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sport i Rekreacja

  Kategorie życiowe

  1. Sport
  2. Stowarzyszenie

  Słowa kluczowe

  wpis, ewidencja, klub sportowy, stowarzyszenia

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM
  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3
  Tel.: (025) 759 87 00, fax: (025) 759 87 02
  http://www.powiatminski.pl, e-mail: starostwo@powiatminski.pl
  BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/
  Wydział Oświaty i Promocji, pokój nr 208,
  Tel. (025) 759 87 00 wew. 708, e-mail: organizacje@powiatminski.pl
  Godziny pracy: poniedziałki 8.00-17.00, od wtorku do czwartku 8.00-16.00, piątki 8.00-15.00

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 636804