]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 3
05-300 Mińsk Mazowiecki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wpisywanie instruktorów do ewidencji i wydawanie legitymacji.

 • Ogólny opis
  Wpisywanie instruktorów do ewidencji i wydawanie legitymacji.
 • Opis skrócony
  1. Instruktorem prowadzącym szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może zostać osoba spełniająca następujące warunki:
   • ma co najmniej wykształcenie średnie;
   • posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć;
   • przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
   • ukończyła kurs kwalifikacyjny;
   • zdała egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę;
   • nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
   • została wpisana do ewidencji instruktorów.
  2. Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy przeprowadza wojewódzka komisja egzaminacyjna.
  3. Po wpisaniu osoby do rejestru instruktorów, wydaje się jej legitymację instruktora na okres wynikający z terminów badań załączonych do wniosku. Instruktor jest obowiązany posiadać w czasie szkolenia legitymację instruktora i okazywać ją na żądanie.
  4. Organem właściwym do prowadzenia rejestru instruktorów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis do rejestru.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów.
  2. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (co najmniej wykształcenie średnie).
  3. Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, przez okres wskazany w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, tj: 
   • prawo jazdy kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A;
   • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B;
   • prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
   • prawo jazdy kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
   • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem.
  4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
  5. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  6. Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów.
  7. Dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez wojewodę.
  8. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzająca niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust.1 pkt 8 ustawy o  kierujących pojazdami.
  9. Aktualna fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 50 zł - opłata za wpis do ewidencji instruktorów.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Posiadane uprawnienia można rozszerzyć składając dodatkowo następujące dokumenty:
  1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów w zakresie nowego uprawnienia.
  2. Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, przez okres wskazany w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, tj:
   • prawo jazdy kategorii A co najmniej przez okres 3 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A;
   • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B;
   • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
   • prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii.
  3. Dokument potwierdzający co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B  - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną następujących kategorii: B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E.
  4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (dotychczasowe kat. uprawnień i nowe).
  5. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów.
  7. Dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.
  8. Informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o  kierujących pojazdami.
  9. Aktualną fotografię o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy komunikacyjne - Działalność regulowana
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Sprawy komunikacyjne - Działalność regulowana

  Kategorie życiowe

  1. Działalność gospodarcza
  2. Komunikacja

  Słowa kluczowe

  instruktor, ewidencja, kierowanie pojazami, legitymacja

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM
  05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3
  Tel.: (25) 759 87 00, fax: (25) 759 87 02
  http://www.powiatminski.pl,
  BIP: http://www.powiatminski.pl/bip/
  e-mail: starostwo@powiatminski.pl
  Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego, pok. 23a parter, tel. (25) 759 87 53 lub 759 87 54 lub 759 87 00 wew. 753 lub 754,  e-mail: prawajazdy@powiatminski.pl  
  Godziny przyjęć: poniedziałki 8.00-17.00, od wtorku do czwartku  8.00-16.00, piątki 8.00-15.00

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 611053